Helhetshästen

Hästen i välbefinnande, balans och harmoni

Information om dataskyddsförordningen

Information om personuppgiftsbehandling

Den 25/5 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Skyddet för den personliga integriteten stärks ytterligare och jag vill därför informera dig som kund till Helhetshästen hur dina personuppgifter behandlas.

Säkerthet

Helhetshästen åtar sig att skydda, värna och respektera din integritet vid utförande av tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som jag utför.

Helhetshästen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till mig

Uppgifter som kan komma att samlas in för att kunna leverera bästa relevanta servicen till dig är:

 • Namn
 • E-post
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer

Ändamålen med behandlingen

 • För att kunna kommunicera med dig.
 • För att upprätta och underhålla din journal/journalanteckningar.
 • För att administrera din betalning av tjänsterna.
 • För att administrera dina ärenden.
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig. 

Utlämning av uppgifter

Det kan komma att lämnas ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Det kan också komma att lämnas ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket (t ex vid begäran av RUT), polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om det finns skyldighet att göra detta enligt lag eller för att skydda mina rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES, (inte utanför Sverige heller).

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle det behöva ändras i behandlingen av dina personuppgifter aviseras det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och personuppgifter kommer att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Vid begäran av radering av uppgifter sker detta inom 3 månader. 

Samtycke

I samband att du blir kund hos Helhetshästen via mail eller samtal, samtycker du till att Helhetshästen använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig bästa relevanta service. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Helhetshästen kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Helhetshästen skriftligen via mail, (Kontakt).

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta hur personuppgifter behandlas om dig kan du skicka en skriftlig begäran till Helhetshästen, (Kontakt).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om personuppgiftspolicyn eller har någon annan fråga angående behandlingen av dina personuppgifter får du gärna ta kontakt på:

[email protected]

Övrigt

I dagsläget är kanske inte alla detaljer kring den nya lagen helt klara men jag strävar efter att göra det bästa för att vara uppdaterad och korrekt kring den nya lagändringen. Ambitionen är att följa GDPR:s riktlinjer för att säkerställa din trygghet gällande din integritet. 

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen